match women strike committee (1)

1888: Match Women Strike

1888: Match Women Strike at the Bryant & May factory by mostly young working class Irish women